(2008-08-12)

Deklaracja CzłonkowskA

Ja, …………………………………………………………………….
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków
Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.
Deklaruję i przyrzekam przestrzegać postanowień jego Statutu,a zwłaszcza wypełniać obowiązki członków Stowarzyszenia:
§ postępować zgodnie ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
§  brać czynny udział w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
§  terminowo opłacać ustalone składki członkowskie.
Oświadczam, że nie byłem pracownikiem służb specjalnych PRL, analogicznych służb specjalnych innych państw komunistycznych, jak również w żaden sposób nie współpracowałem z tymi służba-mi.  IPN nie orzekł wobec mnie, iż byłem tajnym współpracownikiem służb specjalnych w PRL. 
.......................       .................................       
  
 
        (data),                                                              (podpis)

My, niżej podpisani członkowie Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

poświadczamy, że znany(a) nam osobiście Pan(i)…………………………………….. ,
który(a) prosi o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia,

wyznaje wartości nawiązujące do nurtów niepodległościowych Polski, akceptuje działalność programową Stowarzyszenia, czym daje rękojmię wypełniania określonych w Statucie zadań jego członków. W życiu osobistym kieruje się niezłomnymi zasadami uczciwości.

Był aktywnym sympatykiem Stowarzyszenia w okresie ……………………………..………

Powyższą opinię potwierdzamy własnoręcznymi podpisami:

1. …………………………           2. ………………..…………

              (data i czytelny podpis)                            (data i czytelny podpis)     

Decyzja o przyjęciu w poczet członków

Zarząd OSPN w trybie §§ 6 i 7 Statutu stwierdza, że Pan ………………
nabył członkowstwo Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.

Opole, data ………

Podpisy członków Zarządu:
OSPN (2008-05-08)
Zarząd Stowarzyszenia:
  1. Prezes – Jerzy Łysiak
  2. Sekretarz Zarządu –Jacek Bezeg
  3. Skarbnik – Antoni Klusik
  4. Członek Zarządu – Henryk Fraszek


Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący -Adam Sobolski
  2. Członkowie:
     - Ludwika Kołodziejczyk
     - Franciszek Winiarski

 

OSPN (2008-04-18)
Korzenie Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej sięgają czasów rewolucji solidarnościowej lat 1980-81 i stanu wojennego. Skupia ono środowiska patriotyczne związane z tradycją niepodległościową. Za cel swojej działalności obrało krzewienie prawdy historycznej
Walne Zgrom. SPNiOR (1999-04-24)

DEKLARACJA IDEOWA
uchwalona przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Pamię­ci Narodowej
i Osób Represjonowanych w PRL w Opolu w dniu 24.04.1999 r.

Stowarzyszenie Pamięci Narodowej i Osób Represjonowanych w PRL pragnie pielęgnować i popularyzować ideały i wartości, ja­kie przyświecały uczestnikom trwającej przez blisko pół wieku walki o wyzwolenie Polski z jarzma zbrodniczego komunizmu sowiec­kiego. Uważamy, że walka ta nie została jeszcze doprowadzona do właściwego końca i musi być kontynuowana aż do ostatecznego zamknięcia i rozliczenia przeszłości.

Stoimy na stanowisku, że tzw. PRL nie była autentycznym pań­stwem polskim, lecz jedynie specyficzną formą sowieckiej admini­stracji okupacyjnej. Z tego względu opowiadamy się za zerwaniem przez państwo polskie prawnej ciągłości z PRL i bezpośrednim na­wiązaniem do tradycji II Rzeczypospolitej. Za rzecz szczególnie haniebną i wymagającą natychmiastowej zmiany uważamy takie przejawy kontynuacji polityczno-prawnego dziedzictwa PRL jak honorowanie zbrodniczego i antydemokratycznego ustawodawstwa z czasów komunistycznych, utrzymywanie w mocy wyroków wy­danych przez sądy komunistyczne w ramach zwalczania działalno­ści niepodległościowej, wypłacanie przez państwo specjalnych emerytur dla byłych funkcjonariuszy PZPR i osób działających w różnego rodzaju instytucjach i służbach mających na celu niewo­lenie narodu polskiego. Uważamy, że wszelkiego rodzaju akty i po­stanowienia władz komunistycznych wydane z naruszeniem ogól­nie obowiązujących norm moralnych oraz godzące w wolność i su­werenność narodu polskiego muszą być uznane za nieprawomocne i nieważne od samego początku.

Zawarta w 1989 roku ugoda Okrągłego Stołu stanowiła, naszym zdaniem, zdradę wolnościowych i niepodległościowych ideałów ruchu “Solidarność" i negatywnie zaciążyła na dalszych losach kra­ju, pozwalając na przetrwanie, a nawet umocnienie się, starych struk­tur i układów społeczno-politycznych z czasów PRL.

Z perspektywy dziesięciolecia wyraźnie widać, że struktury te stanowią rodzaj raka, wnikającego głęboko we wszystkie tkanki naszego życia społecznego i uniemożliwiającego normalny, zdro­wy rozwój kraju. Za zjawisko szczególnie niebezpieczne uważamy zapoczątkowaną przez Okrągły Stół symbiozę starych i nowych elit politycznych, co w wyraźny sposób przejawia się również na tere­nie Opolszczyzny.

Pragniemy utrwalać pamięć o najnowszych dziejach Polski i dokumentować wkład naszego regionu w walkę o wolność i nie­podległość Ojczyzny. Nie chodzi nam jednak o samo wspominanie i rozpamiętywanie przeszłości. Chcemy by doświadczenia przeszło­ści ułatwiły orientację w realiach dnia dzisiejszego i stanowiły źró­dło inspiracji do dalszych działań pomagając kształtować nasze ju­tro w sposób bardziej świadomy i odpowiedzialny.

Opowiadamy się za oficjalnym uznaniem ideologii komunistycz­nej za zbrodniczą, a realizujących ją instytucji i służb - takich jak PZPR, UB i SB - za organizacje o charakterze przestępczym.

Stowarzyszenie nasze nie jest i nie zamierza być agendą czy przybudówką żadnej konkretnej partii czy formacji politycznej. Pra­gniemy zachować pełną niezależność i samodzielność w płaszczyź­nie zarówno ideowej jak organizacyjnej.

Niezależność ta nie będzie jednak równoznaczna z neutralno­ścią wobec istniejących podziałów na polskiej scenie politycznej ani moralnych aspektów naszego życia publicznego. Zdecydowa­nie potępiamy postawę tych sił, które nawiązują do politycznego dziedzictwa PRL, bądź działają w duchu, ugody Okrągłego Stołu. Z drugiej strony jesteśmy szeroko otwarci na współpracę z tymi siłami i środowiskami, które konsekwentnie stoją na stanowisko od­rzucenia i przezwyciężenia dziedzictwa sowietyzmu.

W najtrudniejszych dla naszej Ojczyzny chwilach źródłem inspiracji i otuchy były dla nas słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: "Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska". Niech słowa te - szczególnie dobrze przystające do polskiej rze­czywistości ostatnich lat - będą dla nas drogowskazem również na dziś i na jutro.