(2008-08-12)

Deklaracja CzłonkowskA

Ja, …………………………………………………………………….
proszę o przyjęcie mnie w poczet członków
Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.
Deklaruję i przyrzekam przestrzegać postanowień jego Statutu,a zwłaszcza wypełniać obowiązki członków Stowarzyszenia:
§ postępować zgodnie ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
§  brać czynny udział w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
§  terminowo opłacać ustalone składki członkowskie.
Oświadczam, że nie byłem pracownikiem służb specjalnych PRL, analogicznych służb specjalnych innych państw komunistycznych, jak również w żaden sposób nie współpracowałem z tymi służba-mi.  IPN nie orzekł wobec mnie, iż byłem tajnym współpracownikiem służb specjalnych w PRL. 
.......................       .................................       
  
 
        (data),                                                              (podpis)

My, niżej podpisani członkowie Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej

poświadczamy, że znany(a) nam osobiście Pan(i)…………………………………….. ,
który(a) prosi o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia,

wyznaje wartości nawiązujące do nurtów niepodległościowych Polski, akceptuje działalność programową Stowarzyszenia, czym daje rękojmię wypełniania określonych w Statucie zadań jego członków. W życiu osobistym kieruje się niezłomnymi zasadami uczciwości.

Był aktywnym sympatykiem Stowarzyszenia w okresie ……………………………..………

Powyższą opinię potwierdzamy własnoręcznymi podpisami:

1. …………………………           2. ………………..…………

              (data i czytelny podpis)                            (data i czytelny podpis)     

Decyzja o przyjęciu w poczet członków

Zarząd OSPN w trybie §§ 6 i 7 Statutu stwierdza, że Pan ………………
nabył członkowstwo Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej.

Opole, data ………

Podpisy członków Zarządu: